Giải pháp

QUẢN LÝ BỆNH VIỆN - HMIS
HOSPITAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Giải pháp quản lý tổng thể các quy trình trong bệnh viện:

 • Tiếp đón
 • Khám lâm sàng
 • Chỉ định dịch vụ kỹ thuật
 • Thanh toán Bảo hiểm và Dịch vụ
 • Quản lý Dược
 • Kết nối thông tin Cổng Bảo hiểm.

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - EMIS

Giải pháp ưu việt phục vụ công tác quản lý đào tạo với đầy đủ toàn bộ quy trình trong các tổ chức đào tạo:

 • Tuyển sinh
 • Thời khóa biểu
 • Điểm danh
 • Khảo thí
 • Theo dõi học phí
 • Quản lý lương giảng viên
 • Các báo cáo phân tích số liệu
 • Cổng thông tin dành cho học viên và phụ huynh

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - ERP
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Tùy biến và triển khai toàn bộ hay từng phần theo lộ trình các phân hệ ERP tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

Các phân hệ chức năng chính:

 • Quản lý Dự án - Công việc
 • Quản lý Mua sắm - Đấu thầu
 • Quản lý Tài sản
 • Quản lý Bán hàng
 • Quản lý Kho - Xuất/Nhập
 • Quản lý Đối tác - Quan hệ khách hàng
 • Quản lý Nhân sự - Bảng lương
 • Chứng từ thu chi - Kế toán nội bộ
 • Báo cáo thống kê - Tích hợp chia sẻ dữ liệu

QUẢN LÝ TÀI SẢN - EAM
ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT

Tin học hóa các quy trình quản lý tài sản trong tổ chức, doanh nghiệp:

 • Quản lý yêu cầu mua sắm, đấu thầu
 • Quản lý nhập, xuất, cấp phát, điều chuyển, thanh lý tài sản
 • Nhật ký vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị
 • Báo cáo kiểm kê
 • Tích hợp kế toán, kết xuất số liệu khấu hao